HUẤN LUYỆN NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHO ĐỘI TUYỂN QUẦN VỢT NĂNG KHIẾU CAO BẰNG TẠI VNTA

Huấn luyện nâng cao trình độ cho Đội tuyển quần vợt năng khiếu Cao Bằng tại VNTA